Logo
Εκτύπωση
Κατηγορία: Αρχική Σελίδα
Elisaf giannena nea epoxiΤις προτάσεις της για την οικονομία και την ανάπτυξη καταθέτει η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή». Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το πρόγραμμα το οποίο τίθεται στην κρίση των πολιτών με την πεποίθηση ότι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και θα αποτελέσει την αφετηρία για τη νέα εποχή.
Η πρόταση όπως την επεξεργάστηκε η αρμόδια επιτροπή είναι διαρθρωμένη σε δέκα άξονες που καλύπτουν όλους τους τομείς με έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Σημαντικό σημείο αποτελούν τα δημοτικά τέλη καθώς σκοπός είναι ο εξορθολογισμός και η οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Χρηστή διοίκηση και οικονομική διαχείριση, στη βάση των αρχών της συμμετοχής, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και του σεβασμού της νομιμότητας. Κύριος στόχος είναι η μείωση των άσκοπων δαπανών και η αύξηση της αποτελεσματικότητας.
-Επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου και σύνταξη συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Υλοποίησης – Παρακολούθησης και Αξιολόγησής του
-Βελτίωση οικονομικού προγραμματισμού, με παράλληλη βελτίωση εισπραξιμότητας εσόδων.
-Αναδιάρθρωση και πλήρη ενεργοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου και των λειτουργιών του.
-Εφαρμογή πολιτικής περαιτέρω εξορθολογισμού των οικονομικών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
-Επανασχεδιασμός της κτιριακής διασποράς των υπηρεσιών του Δήμου.
-Επανεξέταση και επανασχεδιασμός της ανταποδοτικότητας φόρων και τελών για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Δήμου.
-Αναδιάρθρωση της ΔΗΑΝΕΤΑΙ και αλλαγή πολιτικής και στρατηγικής της επιχείρησης, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ΟΑΣΗΣ, της ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ, της ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ, του ΓΥΑΛΙ ΚΑΦΕΝΕ και του ΚΕΚΩΠ.
-Αναμόρφωση των διαδικασιών ενταλματοποίησης και πληρωμής των οφειλών του Δήμου, ώστε αυτές να ολοκληρώνονται σε λιγότερο από δύο (2) μήνες.
-Ενίσχυση της αυτοτέλειας των Δημοτικών Ενοτήτων και των Κοινοτήτων του Δήμου με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, μέσων και πόρων.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Κεντρική στόχευση είναι η μείωση και ο εξορθολογισμός των δημοτικών τελών, με αναθεώρηση στις κλίμακες επιβολής δημοτικών τελών των κατοικιών, καθώς και των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για εμπορικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
Θα μελετηθεί η δυνατότητα διαφορετικής χρέωσης ανά τετραγωνικό μέτρο και είδος εμπορικής-επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε τα δημοτικά τέλη να γίνουν δίκαια και ανταποδοτικά. Ομοίως, θα εξεταστεί η εφαρμογή αντίστοιχης τιμολογιακής πολιτικής για τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου θα κινηθούμε στην κατεύθυνση καθορισμού τελών ανά ζώνες ή περιοχές.
Επιπλέον, αποτελεί προτεραιότητα για την παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» η μείωση έως 50% των δημοτικών τελών σε όσες κατηγορίες δημοτών αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη, με διεύρυνση κατηγοριών που εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Βασική προτεραιότητα αποτελεί η οργάνωση ενός άρτια στελεχωμένου και λειτουργικού ενιαίου Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών στο Δήμο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα και την εμπειρία σύνταξης και εκπόνησης αξιόπιστων μελετών για τα έργα του.
Ταυτόχρονα, θα προχωρήσουμε άμεσα στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης σε επίπεδο παραγωγής και εκτέλεσης έργων σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, το οποίο θα επικαιροποιείται σε σταθερή χρονική βάση.
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Πλήρης αξιοποίηση των Προγραμμάτων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΚΑΙ ΙΙ.
2. Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτέλεση έργων υποδομών, αναπτυξιακών έργων και έργων κοινωφελούς χαρακτήρα.
3. Χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των χρηματοδοτικών της εργαλείων.
4. Αξιοποίηση νέων, εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Προώθηση νέων μορφών συμπράξεων μεταξύ Δήμου και ιδιωτικών φορέων στους τομείς:
 Παροχής δημοτικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα
 Ανάπτυξης κοινών δράσεων από το Δήμο και τις επιχειρήσεις.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο Δήμος μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, μέσα από την αξιοποίηση του συνόλου των φυσικών, υλικοτεχνικών, πολιτιστικών και ανθρωπίνων πόρων, την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομών, την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, την αξιοποίηση των τοπικών χαρακτηριστικών και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τις παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και άλλα επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα για την προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας έτσι τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον προς όφελος των πολιτών.
Προτεινόμενες πολιτικές:
1. Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου.
2. Επιτάχυνση της υλοποίησης του συνόλου των δράσεων και των έργων του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου.
3. Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλήρους καταγραφής της περιουσίας του Δήμου, η οποία θα είναι προσβάσιμη από όλους τους πολίτες μέσω του διαδικτύου.
4. Εκπόνηση ολοκληρωμένης διαχειριστικής μελέτης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, η οποία θα συμβάλει στην οικονομική ανεξαρτησία του δήμου.
5. Πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
6. Μείωση δημοτικών τελών έως και 50% για κάθε επιχείρηση που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Η μείωση αυτή μπορεί να φτάνει στο 80% όταν οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε νέους κάτω των 25 ετών.
7. Για κάθε νέα επιχείρηση προτείνεται η απαλλαγή δημοτικών τελών κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και η μείωσή τους μέχρι και 50% στα επόμενα δύο χρόνια, με την προϋπόθεση διατήρησης ή αύξησης των θέσεων εργασίας της.
8. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου και του προσανατολισμού του στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, για την αναζήτηση και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων από το εξωτερικό.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Θέτουμε ως στόχο την αποκατάσταση και επανάχρηση των διατηρητέων κτιρίων της πόλης μας, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1. Συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων για την Ανάπτυξη Μηχανισμού παρακολούθησης (Παρατηρητήριο) της Επιχειρηματικότητας στο Δήμο των Ιωαννίνων. Πολίτες και δημοτική αρχή θα παρακολουθούν τις επιχειρηματικές τάσεις και θα σχεδιάζουν τις δράσεις τους βασιζόμενοι σε πραγματικά και επικαιροποιημένα δεδομένα.
2. Επιτάχυνση και ολοκλήρωση της υλοποίησης της ανακατασκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου (του Κληροδοτήματος Γκαστή) στο ιστορικό κέντρο της πόλης για τη λειτουργία κέντρου υποστήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
3. Συμπλήρωση και περαιτέρω ενίσχυση της Δομής Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας με:
• Θεσμοθέτηση του Γραφείου Επιχειρηματικότητας του Δήμου
• Καθιέρωση ημερίδων Επιχειρηματικότητας
• Υλοποίηση διαγωνισμών υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.
• Δημιουργία εργαστηρίου του Δήμου με έμφαση στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Creative Hub). Ο εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα αυτά εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό κόστος.
4. Σχεδιασμός και η ανάδειξη επιχειρηματικών διαδρομών στην πόλη των Ιωαννίνων, οι οποίες θα λειτουργούν σαν εργαλείο ανάπτυξης και προώθησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας στοιχεία από την ιστορία της πόλης, το πολιτιστικό της κεφάλαιο και την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτήν. Παράλληλα θα ενισχύσει την ιδέα της επιχειρηματικής συσπείρωσης (cluster).

ΝΕΟΛΑΙΑ
1. Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρει το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης για τη νεολαία.
1.1. Προβολή και προώθηση του Erasmus+ για τη νεολαία της πόλης με δράσεις που θα προωθούν την κινητικότητας των νέων της πόλης και τη χάραξη στρατηγικής συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
1.2 Προβολή και στήριξη της Ευρωπαϊκής κάρτας νέων. Παρότρυνση επιχειρήσεων και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της πόλης να συμμετέχουν στην υποστήριξη του θεσμού.
2. Υποστήριξη της δημιουργίας Κέντρου Νέων με δράσεις που θα υποστηρίζονται/διαχειρίζονται από νέους και θα απευθύνονται σε νέους. Βασική προτεραιότητα του κέντρου Νέων είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων με θέσεις εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και η υποστήριξη των νέων της περιοχής στην προετοιμασία της υποβολής της αιτήσεως τους (ΑΣΕΠ – ευρύτερος δημόσιος τομέας) ή του βιογραφικού και της συνέντευξης (ιδιωτικός τομέας).
-Ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του Δήμου και της τουριστικής προβολής του, στη βάση της πρότασης που ήδη έχει κατατεθεί.
-Στήριξη του πρωτογενούς τομέα του Δήμου και της αγροτικής του παραγωγής.
Στην Επιτροπή Οικονομίας κι Ανάπτυξης μετείχαν οι: Φώτης Βάββας, Σταύρος Ηλιάδης, Λευκοθέα Ντόβα, Νίκη-Ειρήνη Λαμπρίδη, Νίκος Σιορόκας, Νίκος Καραμάνης, Γιώργος Αρλέτος, Δημήτρης Θεμελής, Δημήτρης Παπαγεωργίου και Γιάννης Λυκογιώργος.
Πνευματικά Δικαιώματα stotapsi.gr